MPL / Privacybeleid

Privacybeleid

MPL respecteert en hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor ons als leveranciers van beveiligingsdiensten is dat niet meer dan vanzelfsprekend. Persoonsgegevens ontvangen wij bijvoorbeeld als u een product of dienst bij ons afneemt of een whitepaper download.

Bent u benieuwd hoe wij gegevens verzamelen, bewaren, verwerken en waarom wij dit doen? Lees op uw gemak ons privacybeleid.

1. INLEIDING

1.1. MPL biedt beveiligingsdiensten aan een veelheid aan klanten in verschillende bedrijfstakken en klantsegmenten. In het kader van haar activiteiten verzamelt, bewaart en verstrekt MPL soms persoonsgegevens of verwerkt deze op andere wijze.

1.2. MPL streeft ernaar de privacy en veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Deze Privacyverklaring geeft u algemene informatie over hoe MPL met persoonsgegevens omgaat. De Privacyverklaring beschrijft ook uw rechten en hoe u deze tegenover MPL kunt uitoefenen.

1.3. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. U kunt de laatste versie altijd bekijken via deze webpagina: mpl.nl/privacybeleid.

1.4. Als u andere vragen of verzoeken heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer; MPL Nederland B.V., t.a.v. Data Protection Officer, Parmentiers straat 2 3772 MS te Barneveld

2. ALGEMENE BEGINSELEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING DIE WIJ IN ACHT NEMEN

2.1. MPL respecteert en hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Onder “persoonsgegevens” wordt iedere informatie verstaan betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de “betrokkene”).

2.2. In het kader van onze activiteiten streeft MPL ernaar om er te allen tijde voor te zorgen dat persoonsgegevens:

2.3. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor welbepaalde gerechtvaardigde doeleinden (zie artikel 5 hieronder, ‘Verwerkingsdoeleinden: waarom verwerken wij uw persoonsgegevens’) en indien gewettigd op basis van een geldige rechtsgrond (zie artikel 6 hieronder, ‘Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens’).

3. WELKE CATEGORIEËN VAN GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

3.1. Het kan zijn dat MPL de volgende persoonsgegevens dient te verzamelen of anderszins dient te verwerken:

3.2. Als u solliciteert op een vacature bij MPL, kan het ook zijn dat u gevraagd wordt om ons de volgende informatie te verstrekken:

3.3. Afhankelijk van het product of de dienst waarin u geïnteresseerd bent, kan het zijn dat wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

4. HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

4.1. Bij levering van onze producten of diensten aan u kan het zijn dat wij uw gegevens via verschillende kanalen verzamelen of ontvangen:

4.2. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen, van een andere entiteit van de MPL Group, van een zakenpartner of uit algemeen beschikbare gegevens. MPL zal enkel persoonsgegevens verstrekken of ontvangen van derden overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar artikel 7 “Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens verstrekken?”.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN: WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

5.1. Het verzamelen en verwerken van bovengenoemde soorten persoonsgegevens is noodzakelijk voor ons om welbepaalde gerechtvaardigde doeleinden te bereiken bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden: levering van onze beveiligingsdiensten en –producten;

5.2. MPL streeft ernaar uw persoonsgegevens niet (verder) te verwerken op een manier die onverenigbaar is met bovengenoemde doeleinden.

6. WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

6.1. MPL streeft ernaar uw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken, d.w.z. op grond van de geldige wettelijke basis, zoals hieronder uiteen wordt gezet.

6.2. Uw persoonsgegevens worden met name verwerkt indien noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en ons, of om op uw verzoek maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.

6.3. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van uw toestemming. In dat geval zullen wij er altijd voor zorgen dat wij uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige instemming hebben.

6.4. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de door ons nagestreefde, gerechtvaardigde belangen voor, bijvoorbeeld, administratieve doeleinden, of voor onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden. Bijvoorbeeld, bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor communicatie met u, het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en/of diensten, het verstrekken van marketinginformatie aan u (incl. direct marketing), voor personeels- en salarisadministratie, de ontwikkeling en invoering van HR-strategieën en het beheer van onze bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur. Afhankelijk van de specifieke verwerking zullen de gerechtvaardigde belangen van MPL over het algemeen bestaan uit (i) het nastreven van onze bedrijfsactiviteiten en commerciële doeleinden; (ii) de bescherming van onze bedrijven, aandeelhouders, medewerkers en klanten; (iii) de verbetering of verdere ontwikkeling van onze producten en/of diensten en onze bedrijfsactiviteiten over het algemeen; (iv) de naleving van wettelijke en regelgevende verplichtingen, normen, richtlijnen en gedragscodes en/of (v) het behoud en verbeteren van onze marktpositie.

6.5. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaronder wij vallen.

6.6. Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is ter bescherming van iemands vitale belangen (bijv. in het geval van ongelukken of incidenten) of omdat dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons opgedragen is.

7. AAN WIE MOGEN WIJ UW GEGEVENS VERSTREKKEN?

7.1. MPL mag uw persoonsgegevens verstrekken aan een andere entiteit binnen de MPL Group, onze agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen om een van de bovengenoemde doeleinden te bereiken (zie artikel 5 hierboven, ‘Verwerkingsdoeleinden: waarom verwerken wij uw persoonsgegevens’).

7.2. Andere ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen ook dienstverleners of zakenpartners van ons zijn, zoals: IT-dienstverleners;

7.3. In bepaalde specifieke gevallen kan het ook zijn dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan de overheid, overheidsinstanties, wettelijke instanties, toezichthouders en handhavende instanties, wanneer wij hiertoe gedwongen worden.

7.4. MPL zal uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan partijen die voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van uw gegevens en verwezenlijking van uw rechten als betrokkene (zie artikel 10 hieronder, ‘Wat zijn uw rechten als betrokkene?’).

8. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER

8.1. MPL streeft er altijd naar uw persoonsgegevens binnen de EER te verwerken. Echter, om een van de bovengenoemde doeleinden te bereiken, kan het zijn dat uw persoonsgegevens doorgegeven dienen te worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

8.2. MPL zal uw gegevens enkel doorgeven naar een derde in een land buiten de EER na een grondige check en/of de ondertekening van een specifieke overeenkomst, om ervoor te zorgen dat deze derde:

8.3. U kunt altijd een kopie ontvangen van de gegevens die aan deze derden zijn doorgegeven na een verzoek daartoe aan ons.

9. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

9.1. MPL verplicht zich om het opslagbeperkingsbeginsel na te leven. In dat kader zullen wij uw persoonsgegevens niet langer opslaan dan noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract en/of het bereiken van één van de bovengenoemde doeleinden (zie artikel 5 hierboven, ‘Verwerkingsdoeleinden: waarom verwerken wij uw persoonsgegevens’). MPL kan ook wettelijk verplicht worden om uw persoonsgegevens voor een minimumperiode op te slaan om te voldoen aan wettelijke vereisten.

9.2. Wij zullen geregeld controleren of persoonsgegevens die niet langer een doeleinde dienen verwijderd kunnen worden of anderszins geanonimiseerd kunnen worden.

10. WAT ZIJN UW RECHTEN ALS BETROKKENE?

10.1. MPL zal haar uiterste best doen om uw rechten als betrokkene te respecteren en verwezenlijken, zoals hieronder opgesomd.

10.2. Uw rechten als betrokkene bestaan uit:

10.3. Indien u contact met ons opneemt voor de uitoefening van bovengenoemde rechten, gelieve dan een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij te voegen, zodat wij kunnen controleren of dit verzoek inderdaad van u komt.

10.4. Bij kwesties met betrekking tot uw persoonsgegevens of andere zorgen omtrent privacy, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. HOE WAARBORGEN WIJ DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

11.1. MPL hecht sterk aan de bescherming van uw gegevens. Wij, bij MPL, nemen alle administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang, verlies, misbruik, verstrekking, wijziging of vernietiging, hetzij per ongeluk of onrechtmatig.

11.2. Voorafgaand aan de verstrekking van uw persoonsgegevens aan een derde / verwerker, zullen wij altijd waarborgen dat deze derde / verwerker een afdoende beveiligingsniveau biedt.

De MPL Privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 31 maart 2022.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.